Yönetmelik
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
 
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 
Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini, 
Rektör: Üniversite Rektörünü, 
Öğrenciler: Üniversite öğrencilerini, 
Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
Merkez Müdürü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 
Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 
İfade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri 
Merkezin Amacı 
 
MADDE 5 – Merkezin amacı, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması” şeklinde belirlenmiştir. 
Merkezin Faaliyet Alanları 
MADDE 6 – Merkezin, beş modül kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri yerine getirmesi planlanmaktadır; 
a) Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri; Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması planlanmaktadır. Ayrıca üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması da, bunun yanı sıra, yurt içi veya yurt dışındaki TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması da öngörülmektedir. 
b) Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler; Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi öngörülmektedir. 
c) Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri; Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması öngörülmektedir. Buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır. 
d) Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri; Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması planlanmaktadır. 
e) Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri; Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve ayrıca kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna da destek olunması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra, öğrenci ya da akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlanması da öngörülmektedir. 
 
Merkezin Organları 
 
MADDE 7 – Merkezin organları şunlardır; 
a) Merkez Müdürü 
b) Yönetim Kurulu 
c) Çalışma Grupları 
 
Merkez Müdürü 
 
MADDE 8 – 
1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için atanır. 
2) Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Rektörün onaylaması sonucunda en fazla iki müdür yardımcısı seçebilir. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcılarından birisine Rektörlük Makamının bilgisine sunarak vekâlet verebilir. Müdür yardımcılarından birisi Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından veya personelinden, diğeri Üniversite-sanayi işbirliği alanında hizmet veren teknoloji transfer ofisi, teknoloji kuluçkalığı, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yapılarda görev almış, bu yapılar ile ilgili proje geliştirme ve yönetme deneyimi bulunan, sanayinin problemlerini teşhis ve tedavi yönünde çeşitli projelerde görev alarak deneyim sahibi olan, öncelikle ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesinin bulunan sözleşmeli olarak istihdam edilen kişiler arasından seçilir. 
3) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden atanabilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü atanır. 
 
Merkez Müdürünün Görevleri 
MADDE 9 – Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
a. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak, 
b. Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak, 
c. Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak, 
d. Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak, 
e. Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Merkez Yönetim Kuruluna Rapor vermek. 
f. Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek, 
g. Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Merkez Yönetim Kuruluna İlerleme Raporu sunmak. 
h. Çalışma Gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak. 
i. Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak. 
 
Yönetim Kurulu 
 
MADDE 10 – 
1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından belirlenen adaylar Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 
2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. 
3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulunun Görevleri 
MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak. 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak, 
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak. Rektörün onayı alındıktan sonra uygulamak, 
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak, 
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Rektöre sunmak. Rektör’ün onayı alındıktan sonra uygulamak, 
f) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak. Rektör’ün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra uygulamak, 
g) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak, 
h) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak. Rektör’ün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra uygulamak, 
i) Çalışma Gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek. 
 
Çalışma Gruplarının Görevleri 
MADDE 12 – Çalışma Gruplarının görevleri şunlardır: 
Merkezin yukarıda belirtilen amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Personel İhtiyacı 
 
MADDE 14  Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından onaylanarak görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 15 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
ETTOM Müdürü
Prof. Dr. Ahmet ÇABUK
 
ETTOM Müdür Yrd.
Doç. Dr. Sertaç EROĞLU
 
ETTOM Yönetim Kurulu 
Prof. Dr. Vural BÜTÜN
Doç. Dr. Afsun ŞAHİN
Doç. Dr. Ahmet YAZICI
Doç. Dr. Osman Nuri ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARAÇ